Cadenz Bicycles
We zijn morgen weer bereikbaar vanaf 09:00 uur | stuur ons gerust een email op info@cadenzbicycles.com

Algemene leveringsvoorwaarden

1. Algemeen, Klantenkring.

(1) Alle offertes, koopovereenkomsten, leveringen en dienstverleningen op basis van bestellingen van
onze klanten via onze onlineshop www.cadenzbicycles.com, (hierna de “webshop” genoemd), met
inbegrip van telefonische, e-mailbestellingen of bestellingen per post zijn onderworpen aan deze
Algemene handelsvoorwaarden. Voor het overige gelden deze Algemene handelsvoorwaarden tevens
voor verkopen in ons Servicecenter, voor zover de volgende regelingen niet in het bijzonder zijn
afgestemd op de verkoop op afstand.
(2) Het productaanbod in onze webshop is in gelijke mate bestemd voor consumenten als voor
ondernemers, echter alleen voor eindgebruikers. Voor doeleinden van deze Algemene
handelsvoorwaarden, (i) is een consument een de natuurlijke persoon die de overeenkomst voor een
doel afsluit dat noch betrekking heeft op zijn zakelijke, noch op zijn zelfstandige en (ii) is een
“Ondernemer” een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij
het afsluiten van de overeenkomst volgens het uitoefenen van zijn zakelijke of zelfstandige
beroepsuitoefening handelt.
(3) Verkoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, ook wanneer wij in afzonderlijke gevallen
geen bezwaar maken tegen de geldigheid daarvan.

2. Contractvorming

(1) Ons aanbod in de webshop en in onze showroom zijn vrijblijvend.
(2) Door het plaatsen van een bestelling in de webshop (waarvoor de eerdere registratie en aanvaarding
van deze Algemene handelsvoorwaarden is vereist) doet de klant een bindende inschrijving voor de
aankoop van het betreffende product. De klant is aan de inschrijving gebonden tot aan het verstrijken
van 5 kalenderdagen na het indienen van de inschrijving. Wij hebben het recht de inschrijving binnen
deze termijn te aanvaarden.
(3) Wij zullen de klant onmiddellijk na ontvangst van de inschrijving een bevestiging over de ontvangst
daarvan toezenden, wat echter geen aanvaarding van de inschrijving vormt. De inschrijving geldt pas als
door ons aanvaard, zodra wij de klant (per email) op de hoogte stellen van de aanvaarding en levertermijn of de
goederen verzenden. De koopovereenkomst met de klant is pas gesloten na onze aanvaarding.
(4) Iedere klant die consument is, heeft het recht de inschrijving in overeenstemming met de bijzondere
herroepings- en restitutie-instructies te herroepen en de goederen te retourneren. De klant wordt
hiervan op de hoogte gesteld tegelijkertijd met de bevestiging van de ontvangst van zijn inschrijving.
(5) Als de klant om reparaties verzoekt, dient deze, ter voorkoming van onnodige lange wachttijden
voor de klant, binnen twee weken na ontvangst van een aangevraagd kostenvoorstel aan te
geven, of deze onze offerte accepteert of afwijst. Indien de klant zich niet binnen twee weken
uitspreekt, zullen wij hem een gepaste respijtperiode van één week verlenen. Wanneer deze periode is
verstreken zonder dat de klant zich heeft uitgesproken, veronderstellen wij dat onze offerte is
afgewezen en sturen wij in dat geval het product op kosten van de klant naar hem terug. Dan zullen wij
de klant tevens nog een keer afzonderlijk op onze respijtperiode wijzen.

3. Prijzen en betaling

(1) Onze prijzen zijn inclusief de wettelijke btw, echter exclusief verzendkosten. De klant is
verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten en vergelijkbare heffingen.
(2) Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, leveren wij alleen tegen vooruitbetaling (op
de manier zoals in de orderprocedure staat aangegeven) met een factuur (die per e-mail wordt
verzonden en ook in onze aanvaarding kan zijn opgenomen). Naar wens van de klant die deze bij de bestelling
dient aan te geven, is het tevens mogelijk om de fiets (op afspraak) af te halen in ons Servicecenter.
(3) De klant heeft geen recht op compensatie of retentie, voor zover de tegenvordering niet
onbestreden of rechtsgeldig vastgesteld is.

4. Verzending goederen

(1) Wij streven ernaar om elke fiets binnen 4 weken uit te leveren. Na de bestelling ontvang je een verwachtte
levertermijn.
(2) Indien de goederen bij afgifte van de inschrijving door de klant in de webshop met “OP VOORRAAD”
zijn aangeduid, zullen wij de goederen binnen een termijn van vijf werkdagen nadat wij de
inschrijving hebben aanvaard, in het magazijn bewaren; indien wij de betaling niet binnen deze termijn
ontvangen, hebben wij te allen tijde het recht op uitverkoop van de goederen. In dat geval geschiedt
verzending binnen de genoemde termijn van vijf werkdagen alleen zolang de voorraad strekt. Anders
geldt voor de verzending een termijn van drie weken vanaf ontvangst van de betaling, zoals
overeengekomen.
(3) In het geval dat onze leverancier goederen niet tijdig aan ons levert die bij de bestelling door de klant
op de aanbiedingspagina in de Webshop niet met “OP VOORRAAD” waren aangeduid of
conform lid 2 waren uitverkocht, wordt de anders conform lid 1 en 2 maatgevende termijn tot aan
levering door onze leverancier verlengd plus twee werkdagen, echter uiterlijk met een periode van vier
weken. De voorwaarden voor deze verlenging van de termijn zijn dat wij de goederen onmiddellijk
hebben nabesteld en dat de vertraging van de levering door onze leverancier niet aan ons te wijten is.
(4) Indien de goederen om een reden die in lid 3 is genoemd, niet of niet op tijd leverbaar zijn, zullen wij
dit onmiddellijk aan de klant doorgeven. Wij zullen in deze gevallen een individuele afspraak met de
klant resp. over de leveringstermijn maken. Indien de goederen binnen afzienbare tijd niet bij onze
leveranciers beschikbaar zijn, hebben wij het recht tot terugtreding van de koopovereenkomst. In geval
van terugtreding betalen wij de klant de door hem uitgevoerde betalingen onmiddellijk terug. De
wettelijke rechten van de klant vanwege een vertraagde levering blijven door de voornoemde regeling
onverminderd van kracht, waarbij de klant schadevergoeding slechts kan eisen na bijzondere
overeenstemming met artikel 8 van deze Algemene handelsvoorwaarden. Indien de goederen
permanent niet leverbaar zijn, zien wij af van een verklaring van aanvaarding. Er wordt in dat geval geen
overeenkomst gesloten.
(5) Indien wij ons niet aan een leveringstermijn houden, dan dient de klant ons een gepaste uiterste
termijn te verlenen die niet korter mag zijn dan een week.
(6) Wij hebben het recht tot deelleveringen van de in een bestelling opgenomen, gescheiden te
gebruiken producten, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor de daardoor veroorzaakte extra
verzendkosten.
(7) Indien een afhaaltermijn is overeengekomen met de klant en indien de klant zich niet aan de termijn
houdt, zullen wij de klant een gepaste uiterste termijn van een week geven en behouden wij ons het
recht voor na het verstrijken van deze termijn terug te treden van de overeenkomst. Dan zullen wij de
klant tevens nog een keer afzonderlijk op onze respijtperiode wijzen.

5. Verzending, verzekering en risico- overgang

(1) Fietsen van Cadenz Bicycles worden volledig door Cadenz Bicycles geassembleerd en afgesteld.
Bepaalde onderdelen (wielen, zadelpen, pedalen, stuur) worden met het oog op het transport uit
veiligheidsoverwegingen (gedeeltelijk) gedemonteerd. Deze onderdelen dienen door de eindgebruiker na
ontvangst van het pakket te worden gemonteerd. Hiertoe wordt informatie meegeleverd en indien nodig
staat de telefonische ondersteuning ter beschikking.
(2) Voor zover uitdrukkelijk niets anders werd overeengekomen, bepalen wij de gepaste soort
verzending en het vervoersbedrijf naar ons redelijke oordeel. Wij zijn daarbij verantwoordelijk voor het
verzendingsrisico, wanneer de klant een consument is.
(3) Wij zijn alleen de tijdige, reglementaire aflevering van de goederen aan het vervoersbedrijf
verschuldigd en zijn niet verantwoordelijk voor de vertragingen die het vervoersbedrijf veroorzaakt. Een
in de webshop vermelde verzendduur is om die reden vrijblijvend.
(4) Indien de klant consument is, gaat het risico van de toevallige teloorgang, de toevallige beschadiging
of het toevallige verlies van de geleverde goederen op een tijdstip op de klant over, waarop de
goederen aan de klant worden afgeleverd of de klant in gebreke blijft bij het aannemen. In alle andere
gevallen gaat het risico op de klant over met de aflevering van de goederen bij het vervoersbedrijf.
(5) De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten. Deze zijn inclusief de kosten van een door ons
afgesloten transportverzekering tegen de gebruikelijke transportrisico’s. De klant wordt via het
bestelformulier op de hoogte gesteld van de betreffende verzendkosten.
(6) De klant dient in geval van een herroeping de vaste kosten van de terugzending te dragen, wanneer
de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde en wanneer de prijs van de terug te zenden zaak
niet hoger is dan een bedrag van 40 EUR, of wanneer de klant bij een hogere prijs van de zaak op het
tijdstip van de herroeping nog niet heeft voldaan aan de tegenprestatie, of een contractueel
overeengekomen, gedeeltelijke betaling heeft uitgevoerd.

6. Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot aan de volledige betaling
van de koopprijs (met inbegrip van btw en verzendkosten) voor de betreffende goederen.
7. Vrijwaring, garantie, recht van teruggave
(1) Indien de geleverde goederen een materieel gebrek hebben, kan de klant van ons in eerste instantie
het verhelpen van het gebrek eisen of de levering van goederen zonder gebreken eisen.
(2) Wij hebben het recht de door de koper gekozen soort herstel van de foutieve prestaties te weigeren,
wanneer dit slechts tegen onevenredige kosten mogelijk is.
(3) Indien het herstel van de foutieve prestaties conform artikel 7 mislukt, of de klant dit onredelijk
vindt, of wij het herstel van de foutieve prestaties weigeren, heeft de klant telkens het recht in
overeenstemming met het toepasselijk recht, van de koopovereenkomst af te zien, de koopprijs te
verlagen of schadevergoeding of vervanging van zijn zinloos gemaakte kosten te eisen. Voor aanspraken
van de klant op schadevergoeding gelden bovendien de bijzondere bepalingen van artikel 8 van deze
Algemene handelsvoorwaarden.
(4) De wettelijke garantietermijn bedraagt twee jaar vanaf het moment van levering. Bij gebruikte
goederen, onderzocht en onderhouden volgens de werkwijze van de fabrikant, bedraagt de
garantietermijn een jaar, in het geval de klant de eerste koper is.
(5) Bovenop de wettelijke vrijwaring verlenen wij onze klanten vrijwillig een garantie van in totaal 5 jaar
vanaf de verkoopdatum op Cadenz frames, Cadenz-vorken van de racefietsen, alsmede op
mountainbikeframes, telkens met uitzondering van lagers en schokdempers, alsmede beschadiging van
de lak/anodisatie.
(6) Zonder beperking van de wettelijke vrijwaringrechten van de klant gelden de volgende aanvullende
voorwaarden voor de garantie die wij vrijwillig hebben verleend:
(i) de garantie geldt niet voor schades door onvakkundig resp. niet-reglementair gebruik conform de op
onze website weergegeven toepassingsgebieden voor het betreffende product, zoals
 het veronachtzamen van het product (onvoldoende
verzorging en onderhoud);
 veranderingen aan het frame of de vork (bijv.
gravures of lakwerk);
 aan- en ombouw van aanvullende componenten die wij
niet uitdrukkelijk hebben vrijgegeven, of vervanging van de
componenten bij uitlevering die wij hebben gebouwd, door
niet gelijksoortige componenten;
 vallen;
 overbelasting;
 sprongen;
 of andersoortige overbelastingen.
(ii) Wij behouden ons het recht voor defecte frames of vorken te repareren, of door een overeenkomstig
recenter model te vervangen.
(iii) Bij een vereiste vervanging van frames en/of vorken vervangen wij deze op grond van de
beschikbaarheid in dezelfde kleur, maar behouden ons het recht voor, wanneer deze niet beschikbaar
zijn, deze te vervangen in een andere kleur.
(iv) Onze garantieprestaties omvatten geen verdere prestaties (zoals de kosten voor montage en
transport) en eventuele aanvullende montage- of materiaalkosten ten gevolge van een tussentijdse
wisseling van modellen. In het kader van onze vrijwillige garantie is de klant verantwoordelijk voor deze
kosten.
(v) Onze vrijwillige garantie geldt slechts voor de eerste koper van het product.
(7) Naast het wettelijke herroepingrecht, over welk wij afzonderlijk informatie verstrekken, verlenen wij
onze klant vrijwillig een recht van teruggave van 30 dagen. De teruggaventermijn neemt een aanvang
wanneer de klant de goederen ontvangt en wordt door tijdige teruggave van de goederen binnen 30
dagen aan ons, gewaarborgd.

8. Aansprakelijkheid

(1) Onze aansprakelijkheid voor nalatigheid (met uitzondering van grove nalatigheid) is in het geval van
vertraagde levering beperkt tot een bedrag van (10)% van de betreffende koopprijs (inclusief btw).
(2) Wij zijn niet aansprakelijk (ongeacht op welke rechtsgrond) voor schades die volgens de soort van de
betreffende order en de goederen en bij normaal gebruik van de goederen typisch genoeg niet zijn te
verwachten. De bovenvermelde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in het geval van opzet
of grove nalatigheid.
(3) Schadeclaims van de klant vanwege een duidelijk materieel gebrek van de geleverde goederen zijn
uitgesloten, wanneer deze ons het gebrek binnen een termijn van twee weken na aflevering van de
goederen aantoont.
(4) De beperkingen van dit artikel 8 gelden niet voor onze aansprakelijkheid voor gegarandeerde
kenmerken van de gesteldheid, wegens aangebracht levensgevaarlijk, lichamelijk of gezondheidsletsel,
of volgens de Wet op productaansprakelijkheid.

9. Privacy

(1) Wij hebben toestemming de gegevens in de betreffende koopovereenkomsten te verwerken en op
te slaan, voor zover dit voor de uitvoering en afwikkeling van de koopovereenkomst is vereist en mits wij
tot het bewaren van deze gegevens op basis van wettelijke voorschriften zijn verplicht.
(2) Voor het overige zullen wij persoonsgegevens van klanten niet zonder de uitdrukkelijk verklaarde
instemming van de klant aan derden doorgeven, uitgezonderd dat wij wettelijk tot de uitgifte van
gegevens zijn verplicht.
(3) Voor het verzamelen, overdragen of een andere verwerking van persoonsgegevens van de klant voor
doelen anders dan hier in artikel 9 zijn genoemd, hebben wij geen toestemming.
10. Toepasselijk recht
(1) Op de koopovereenkomst tussen ons en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
Verzendvoorwaarden:
Nederland:
Verzending van een fiets of frame: € 30,- per fiets inclusief de herbruikbare fietsdoos. Wij
verzenden onze fietsen uitsluitend via DHL
Verzending van een onderdeel: € 6,95
België:
Verzending van een fiets of frame: € 45,- per fiets inclusief de herbruikbare fietsdoos. Wij
verzenden onze fietsen uitsluitend via DHL
Verzending van een onderdeel: € 10,95
Afhalen van een fiets (op afspraak) is tevens mogelijk, hier zijn geen kosten aan verbonden.
Afgemonteerde en afgestelde fietsen worden altijd in de herbruikbare fietsdoos verzonden. Bewaar
deze doos voor een eventuele service- of garantie aanvraag.

Download: Algemene voorwaarden Cadenz Bicycles 2016

Cadenz Bicycles
Cadenz Bicycles